Cisi Pracownicy Krzyża biorą udział w projekcie grantowym „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt ten dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie…