O nas

Naszym pragnieniem jest, aby każdy,
kto do nas trafi, czuł, że jest potrzebny.


Cisi Pracowników Krzyża w Głogowie otrzymali od Powiatu Głogowskiego w 2014 roku zrujnowane budynki po byłych warsztatach szkolnych. Od tej pory wspólnota postawiła sobie za cel przebudowę tych ruin w Warsztat Terapii Zajęciowej. Choć początkowo wydawało się to mało realne to dzięki wierze, ciężkiej pracy i darczyńcom ten cel udało się zrealizować. Dużą pomoc, bo aż 50 proc. wspólnota otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON. Kolejne 50 proc. to środki własne Cichych Pracowników Krzyża lub pozyskane od darczyńców. Wartość całkowita budowy warsztatów terapii zajęciowej to blisko 2 mln zł.

Warsztat Terapii Zajęciowej” Przystań”  mieści się w budynku parterowym przy ul. bł. Luigi Novarese 6 w Głogowie. Swoją działalność rozpoczął w kwietniu 2018 roku z inicjatywy Cichych Pracowników Krzyża.

Jest to placówka pobytu dziennego. Zajęcia w Warsztacie skierowane są dla 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy w orzeczeniu o niepełnosprawności mają  wskazanie do terapii zajęciowej.

Celem warsztatów jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, dążącej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, a co za tym idzie aktywizacja ich do samodzielnego życia w zależności od ich indywidualnych możliwości.

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności, które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia . W trakcie zajęć poznają swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, rozwijają swoje mocne strony, biorą udział w próbkach pracy i praktykach zawodowych.

W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są zajęcia kulturalno – oświatowe, integracyjne oraz imprezy promujące i prezentujące WTZ w środowisku lokalnym. Są to: wyjścia do kina, restauracji, muzeum, wycieczki, imprezy integracyjne, udział w olimpiadach specjalnych, aukcje prac uczestników.


Terapia prowadzona w warsztacie oparta jest o Indywidualne Programy Rehabilitacji, które dla każdego uczestnika opracowuje Rada Programowa. Określa się w nich formy rehabilitacji, jej zakres, metody nauki wielu umiejętności. Oprócz nauki czynności zawodowych uczestnicy rozwijają zaradność osobistą, samodzielność społeczną, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, tolerancję, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Indywidualne Programy Rehabilitacji uwzględniają aktualny stan psychofizyczny uczestników, ich zainteresowania, umiejętności i zdolności. Realizacja programów odbywa się poprzez różne formy terapii:   terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne), zajęcia z rehabilitantem, zajęcia reedukacyjne- podtrzymujące umiejętności szkolne, zajęcia ogólnorozwojowe oraz inne formy terapii wynikające z konkretnych potrzeb poszczególnych uczestników (np. trening ekonomiczny, hipoterapia, gra w boccii). Terapia zajęciowa prowadzona pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej odbywa się w  6-ciu pracowniach:

  • rękodzieła artystycznego,
  • gospodarstwa domowego,
  • komputerowo – poligraficznej,
  • stolarsko- technicznej,
  • edukacji i treningu umiejętności społecznych
  • aktywizacji zawodowej.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Uczestnicy mają możliwość wyboru  i zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności.

Uczestników

Grup

Pracowników

Pracowni